Privacybeleid 25 mei 2018

 

Sylk Plaza

Abdijstraat 2

5473 AE Heeswijk-Dinther

Nederland 

Telefoonnummer: 06-27515641 maandag t/m vrijdag bereikbaar tijdens winkel openingstijden van 10.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
E-mailadres: info@sylkplaza.nl

KvK-nummer: 17230288

Btw-identificatienummer: NL0017.60.966.B15

 

Sylk | Praktijk voor de Huid, handelsnaam Sylk-Beauty, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Sylk-Beauty dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

In dit privacy beleid is genoteerd hoe Sylk-Beauty persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.

 

Persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: 

Voornaam + Achternaam; 

Adres; 

Geboortedatum; 

E-mailadres; 

Telefoonnummer; 

Verzekeringsnummer;

 

De persoonsgegevens worden beheerd door de directeur/eigenaar in een spreadsheet en cloud-contactenlijst. Sylk-Beauty heeft deze gegevens nodig voor de volgende doelen: 

Contact met u te kunnen opnemen; 

U te kunnen adviseren en informatie te kunnen sturen; 

Factuur te kunnen sturen;

 

De directeur/eigenaar zorgt jaarlijks voor een back-up op een externe harde-schijf. Persoonsgegeven worden niet verspreid aan derden, tenzij: 

U hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

Dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

Deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. 

Hoe verzamelen we deze gegevens 

Wij verzamelen uw gegevens tijdens een intake-gesprek, tijdens maken van afspraak via medewerker, via telefoon of email.

 

Opslag en bewaartermijn

Alleen van actieve klanten en relaties worden de persoonsgegevens opgeslagen. Eens per jaar wordt de lijst geactualiseerd. Gegevens van klanten en relaties ouder dan 2 jaar worden dan verwijderd tenzij benodigd voor verdere behandelingen van klanten en relaties die nog actief worden behandeld. Gegevens over uitgevoerde behandelingen en uw gezondheid worden enkel opgeslagen indien dit noodzakelijk is in verband met verdere behandelingen. 

Iedere relatie heeft het recht om Sylk-Beauty te vragen welke persoonsgegevens van hen zijn verwerkt. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienen via info@sylk-beauty.nl Binnen vijf weken zal de aanvrager een inhoudelijke reactie ontvangen. Daarnaast kan men verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen. 

 

Nieuwe relaties vanaf 25 mei 2018

Het privacy-beleid moet ondertekend worden door elke nieuwe relatie vanaf 25 mei 2018 indien er gegevens worden genoteerd. Hiermee gaat men akkoord met het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens. De noodzakelijke geachte persoonsgegevens zijn nodig om behandelingen juist op de persoon af te stemmen. 

 

Beeldmateriaal 

Indien noodzakelijk voor de behandeling, b.v. om de voortgang te monitoren worden foto(’s) gemaakt. Echter, iedere wens van een persoon wordt toegewezen als er een foto verwijderd dient te worden van een website of andere digitale uiting. Bij iedere uiting (bijvoorbeeld op de website), zal vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden aan betreffende persoon of personen of beeldmateriaal gepubliceerd mag worden. Bij bezwaar worden ze binnen 2 weken verwijderd. 

 

Geheimhouding

Er wordt van iedere medewerker van Sylk-Beauty strikte geheimhouding en professionaliteit verwacht. De medewerker zal ten alle tijde de privacy van de klanten en relaties respecteren. Op geen enkele manier mogen gegevens, op welke manier dan ook, verspreid worden aan derden. Enkel in tijden van een medische noodsituatie en de situatie daarom vraagt, is dit toegestaan. 

 

Advertenties website

Sylk-Beauty is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de privacywetgeving op de door haar geplaatste hyperlinks, banners of buttons. Dit betekent dat Sylk-Beauty niet automatisch verbonden is aan de privacywetgeving van haar relaties (websites) of de eigenaren daarvan. 

 

Data lek

Mocht Sylk-Beauty geconfronteerd worden met een data lek, op welke wijze dan ook, dan zullen alle klanten, relaties en de autoriteit Persoonsgegevens binnen 72uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld door de directie Van Sylk-Beauty. 

Echter als blijkt dat er geringe kans is op schending van rechten van betrokkenen, conform art. 33.1 van het AVG, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. De klanten en relaties worden wel binnen 72uur geïnformeerd. 

 

Wijzigingen 

Dit privacy beleid is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. De directie van Sylk-Beauty kan het privacy beleid wijzigen. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website van Sylk-Beauty. 

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent gerechtigd Sylk-Beauty schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Sylk-Beauty worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken. 

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens kan door hiervoor een verzoek indienen via info@sylk-beauty.nl Binnen vijf weken zal de aanvrager een inhoudelijke reactie ontvangen.